Bokhyllan

Eva Moberg - Aktuellt

Eva

Start CV Aktuellt Pressklipp Artiklar English

 Ny bok - Om möjligheter!

"Sömngångaren på minfältet" är titeln på den essä jag bidrar med i Naturvårdsverkets nya antologi "Om möjligheter, för människor och allt annat levande". Övriga fyra medverkande är K G Hammar, Alf Hornborg, Richard Swedberg och Per Mikael Utsi. Boken är avsedd att bryta förstenade tankemönster och visa möjligheter bortom valet mellan apokalyps å ena sidan, och miljöteknisk utopism å den andra.

Boken kan beställas via Naturvårdsverkets hemsida, www.naturvardsverket.se.
Vi har nu en regering som i direkt strid med sitt vallöfte och sin regeringsdeklaration arbetar mycket målmedvetet för att under mandatperioden lägga grunden till ny kärnkraft.

Kontrasten är svindlande mellan å ena sidan den utbredda passiviteten och okunskapen bland medier och allmänhet, och å andra sidan ämnets oerhörda omfattning och innebörd, i både tid och rum. 

Här är några aktuella upplysningar från FOLKKAMPANJEN MOT KÄRNKRAFT-KÄRNVAPEN:

Fyra sanningar om kärnkraften

1 Det är mycket bråttom!

Före 2030 måste en stor omställning redan ha ägt rum för att bromsa den globala uppvärmningen. Det tar minst 15 år att få fram ett nytt kärnkraftverk. Världen har idag 436 reaktorer varav de flesta kommer att stängas före 2030.

Även om man mot alla odds skulle lyckas få fram 280 nya verk till 2030 skulle detta bara ersätta dagens kärnenergi och inte ett enda kolkraftverk. Och då hade man fått satsa gigantiska summor som i stället kunde ha gått till de förnybara källorna, som avsevärt snabbare hade gjort skillnad för klimatet. 

2 Kärnkraften är i vägen för utvecklingen.

Sverige har mest el per capita från Kärnkraft i världen. I länder där kärnkraften inte varit ett så starkt hinder har den förnybara energitekniken tagit fart. Tyskland har el från vindkraft som motsvarar elproduktionen från alla svenska reaktorer. Spanien och Irland får ca 40% av sin el från vindkraft. Nya studier visar att Sverige år 2030 kan ha ett betydande elöverskott även med avvecklad kärnkraft, nämligen om vi – förutom vattenkraften – satsar på effektivisering, vindkraft, solel, biokraft, jordvärme och vågkraft.

3 Avfallsfrågan är olöst.

Ännu efter 60 år finns ingen internationellt godtagbar lösning i sikte för slutförvaring av det använda, högaktiva kärnbränslet. I stället produceras oavbrutet alltmer.

En miljondels gram inandat plutonium räcker för att skapa cancer. Detta avfall är ett brott mot framtiden och produktionen av det måste givetvis upphöra.

4 Den potentiella bomben.

Genom kärnkraftspridningen pådyvlar vi framtiden en ständigt ökande risk för nukleär terror och kärnvapenanvändning.

Med vilken rätt gör vi allt detta mot kommande generationer? Frågan ställs aldrig numera i våra större medier. Där råder sen tjugo år nån sorts tystnadens samförstånd.

Allmänheten hålls i okunnighet om kärnkraftmotståndet i andra länder och om alternativens enastående utveckling. 

Fyra lögner om kärnkraften

Kärnkraften har ända från början drivits fram med hjälp av lögner. Här ett urval bland de senaste:

1 Klart löftesbrott.

I alliansens valmanifest från augusti 2006 står: ”Förbudet att uppföra nya reaktorer kommer inte att upphävas under mandatperioden.” I regeringsdeklarationen från oktober 2006 står: ”Förbudet att uppföra nya reaktorer kommer att bestå.”

Våren 2010 försöker regeringen driva igenom en lagändring för att släppa fram nya kärnkraftbyggen i Sverige.  

2 Kärnkraft skadar klimatet.

Motivet för de nya planerna uppges vara omsorg om klimatet. Kärnkraften påstås vara koldioxidfri och minska hotet om global uppvärmning. Detta är osant.

Kärnkraftens livscykel – med uranbrytning, anrikning, transporter, avfallshantering m.m. – släpper ut mycket koldioxid. Dessutom bidrar kärnkraften till uppvärmningen genom att reaktorerna oavbrutet släpper ut enorma mängder upphettat kylvatten i hav och floder. Oberoende forskning (Stanford University) har ingående jämfört nio energikällor ur klimatsynpunkt och placerar kärnkraft i botten tillsammans med kolkraft.

3 ”Förtida” blev alltför sentida.

Alla försök att förverkliga beslutet om avveckling till 2010 har stoppats med argumentet att den skulle bli ”förtida”. Nu är det 2010 och reaktorerna blir uppenbart allt skröpligare. Då blir detta ett argument för att pumpa in ytterligare något fyrtiotal miljarder för renovering! Det förflöt bara några dagar mellan talet om ”förtida” och talet om åldrade verk i trängande behov av mer pengar.

4 Notan går till skattebetalarna.

Inget land har hittills klarat kärnkraften utan statssubventioner. Men för att få med Centern i energiöverenskommelsen lovade alliansen att endast privat kapital, inte en enda skattekrona, ska satsas i nya reaktorer.

Redan 21 januari 2010 upplyste chefen för SSM (Strålsäkerhetsmyndigheten) att nya reaktorer kräver statliga investeringar samt omkring 60 nya tjänster.

Du som vill ta del av andra fakta än dem som kärnkraftindustrin tillhandahåller - sök på nätet i andra källor. Till exempel via

www.folkkampanjen.se
www.mkg.se Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning
www.nejtilluranbrytning.nu
www.milkas.se Miljörörelsens kärnavfallssekretariat
www.greenpeace.org/sweden (skriv “kärnkraft” i sökrutan på deras hemsida)
www.naturskyddsforeningen.se (skriv “kärnkraft” i sökrutan på deras hemsida)
www.dagbokmotatomkraft.blogspot.com
www.slmk.org/larom/ Svenska Läkare mot Kärnvapen

Ladda ned fyra sanningar respektive fyra lögner som pdf.Tidigare föredrag som vid behov kan uppdateras:

2000-talets feminism – en fråga om män eller Återtågets hjältar

Jag har hållit detta föredrag i många länder, främst som initiativtagare till The Initiative Group for a UN Conference on Male Society and Male Norms, en grupp som i tio år arbetade för att främja idén om en stor FN-konferens om patriarkatet och de manliga normerna. De är nämligen avgörande faktorer i allt som FN har att kämpa med. Denna för många självklara slutsats är alltjämt otänkbar i många FN-länder. I arbetet att väcka mäns engagemang och insikter i den här frågan är utmaningen att vara brutalt uppriktig och samtidigt undvika att skuldbelägga den enskilde mannen, så att han bara vänder sig bort. Det här föredraget försöker klara den utmaningen.

Vägen vi aldrig tog eller Det emotionella arvet

Innebörden av den nya spädbarnsforskningen har inte på allvar trängt ut till allmänheten, än mindre gett avtryck i politik och ekonomi. Det är pionjärinsatser som bedrivits med helt ny närhet till spädbarnet i varje sekund, med nya metoder och ny förutsättningslöshet. Rönen visar klart att människans potential ifråga om känslomässig utveckling och mognad, och därmed en framtid utan krig och folkmord, är betydligt större än vi tidigare vågat tro. Vår ödesfråga är: när ska vi börja prioritera BARNET på allvar? Och inte bara "barnfamiljerna" i största allmänhet, som ju politiker gärna åberopar.

Vad är New Age? eller Varför föraktas New Age?

En samtidshistorisk analys

Detta är berättelsen om ett i grunden nytt paradigm, som omedelbart mötte alla de försvarsstrategier som ett förhärskande men urholkat tankemönster brukar mobilisera. Efter trettio år har man definitivt lyckats få begreppet helt synonymt med kletig vidskepelse, medan däremot själva substansen nu genomsyrar delar av såväl hälsovården som psykologin och religionen.

Något annat har funnits

Förhistorien – dvs. tiden före den skrivna historien, ca 97 % av arten Homo sapiens historia – håller på att omvärderas. Utgrävningar och omdateringar från 60-talet och framåt har gett en helt ny bild som ännu inte trängt igenom. De flesta har föreställningar om grottfolk med stenyxor som hux flux blev "civilisation" med pyramider, palats, monument, stora härskare och stora krig. Allt det här är snarast utlöpare och/eller förvridningar av den grund som lades mellan 15000 och 5000 år f.Kr. – dvs före patriarkatet.

Bevare oss för Herran!

Nyöversättningen av Gamla Testamentet kostade enorma summor, tog flera decennier i anspråk och lanserades av statsministern som "vår värdegrund". Jag redovisar här själva innehållet i texterna. Det leder till den glasklara slutsatsen att minst en tredjedel av GT är fascistisk och inte kan accepteras som helig urkund och vägledning på 2000-talet.

Bibeln har omredigerats förr – nu är det hög tid att överföra minst en tredjedel till de onda sagornas värld. Herren är inte bara ofattbart grym utan också patologiskt svartsjuk, girig, hämndlysten, kvinnoföraktande och egenkär, och hans karaktär genomsyrar människosynen i en stor del av boken. Svenska Kyrkan, och de kristna över huvud taget, kan inte kritisera islam och Koranen för sådant som de själva inte vågar göra upp med i sina egna skrifter.

Innan Gud blev den ende

Monoteismen är inte det självklara framsteg i vår andliga utveckling som vi ofta förutsätter. Den segrade tack vare mycket våld, och drevs framför allt av svartsjuka och maktbegär. Ofta var det gudinnekulturer som krossades, parallellt med patriarkatets etablering under perioden 4000 - 1000 f.Kr. Många nya rön har kommit fram på senare tid, efter att ha hållits dolda i tretusen år, med hjälp av olika kyrkor.

Detta föredrag innehåller vissa element från dels Bevare oss för Herran! Och dels Något annat har funnits, men också helt nytt material, såsom mitt studiebesök nyligen vid den märkliga utgrävningen Çatal Höyük i Turkiet, en 9 000 år gammal stad.

Att riva hjärnridån

Ett feministiskt föredrag, som handlar om alla de mer eller mindre omedvetna föreställningar som fortfarande belamrar våra hjärnor och håller oss fast i onödiga destruktiva och tröttande cirklar, spel och återvändsgränder.

Vad väntar vi på?

För trettio år sen var det en utbredd insikt att ett kärnvapenkrig bara kan ha förlorare och dessutom mördar framtiden. Idag finns fler nya kärnvapenmakter och de gamla förnyar sina arsenaler. NATO håller fast vid sin "rätt" till förstaslag med kärnvapen. Få tycks längre bry sej. Speglar det allmänheten, eller domineras medier och politik numera av apatiska sömngångare?

Sambandet mellan hälsa och mening

Mitt nyaste föredrag. Handlar om det märkliga faktum att upplevelsen av existentiell mening eller meningslöshet direkt påverkar tendenserna till hälsa respektive sjukdom.

Böcker!

© Eva Moberg
Heleneborgsgatan 5A
117 31 Stockholm
Tel: 08-84 99 89

HTML: www.basist.org